Річний звіт про діяльність закладу освіти

Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.

А. Барбюс

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

ЗЗСО

Наталії СОЛОШКО

ЗА 2022/2023 Н. Р.

 

 

Шановні колеги, батьки, учні!

 

У відповідності до функціональних обов’язків та на виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю Вашій увазі звіт про свою діяльність у 2022-2023 навчальному році.

У своїй діяльності протягом звітного періоду я як директор закладу освіти керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти.

Заклад освіти заснований на праві комунальної власності.

Засновником Закладу є Чугуївська міська рада. Органом управління Закладу є Управління освіти Чугуївської міської ради.

Головною метою Закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття  початкової, базової та повної загальної  середньої освіти.

Головними завданнями Закладу є:

 • створення умов для здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти на рівні не нижчому від Державних стандартів;
 • виховання морально і фізично здорового покоління;
 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості, творчого мислення, потреб і вміння самовдосконалюватися;
 • формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв української нації, державної мови, національних цінностей;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності.

Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами Президента України,    постановами Кабінету Міністрів України, наказами  Міністерства освіти і науки України, інших органів центральної виконавчої влади, рішеннями місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, власним Статутом.

Робота педагогічного колективу в 2022/2023 н. р. була спрямована на реалізацію Стратегії розвитку закладу освіти. Основними стратегічними напрямками роботи ЗЗСО є:

 1. Освітнє середовище. Система збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя. Якість організації освітнього процесу, вдосконалення інформаційного простору. Безпечна школа. Попередження булінгу.
 2. Система оцінювання здобувачів освіти. Забезпечення виконання Державних стандартів – якість освіти. Задоволення освітніх потреб.
 3. Педагогічна діяльність. Методичне і кадрове забезпечення. Реалізація Концепції НУШ.
 4. Управлінські процеси. Партнерство в освіті. Формування іміджу закладу освіти. Розбудова громадсько-активного освітнього закладу. Матеріально-технічне забезпечення.

 

 

РОЗДІЛ І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Якість організації освітнього процесу, вдосконалення інформаційного простору

Освітній  процес у закладі освіти розпочався відповідно до структури навчального року  з 01 вересня 2022 року по 02червня 2023 року. Навчальні заняття організовані відповідно до розкладу занять, затвердженого директором  освітнього закладу.

Організація навчання у 1-4 класах, 5-9 класах здійснювалась  за  освітніми програмами та типовими навчальними планами.

Кількісний склад працівників закладу освіти становить  17 педагогічних працівників та 10 технічних.

Серед  17 учителів:

10  –  мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», що становить 58 %;

3 – «спеціаліст першої категорії» – 18% ;

2  – «спеціаліст другої категорії» – 12 %;

2– «спеціаліст» – 12%;

4  – вчителі – педагогічне звання «вчитель-методист»;

4  – звання «старший учитель»;

0  – середня спеціальна освіта;

0  – неповна вища освіта.

У закладі освіти працюють всі вчителі за фахом. Наступного навчального року заклад освіти потребуватиме вчителя музичного мистецтва, мистецтва (6 год.), вчителя географії (9 год.), практичного психолога (0,5 ставки), соціального педагога (0,5 ставки), медичної сестри (1 ставка), прибиральниці службових приміщень (4,5 ставки).

Створено належні  умови для варіативності навчання і вжиті заходи щодо її впровадження у навчальний процес. Освітній процес у 2022/2023 навчальному році був організований з метою забезпечення оптимальних умов для фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального розвитку особистості школярів, досягнення ними рівня, що відповідає потенційним можливостям, пізнавальним інтересам і здібностям учнів. Реалізація інваріантної та варіативної складових  навчального плану здійснювалась за  програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Варіативна частина робочого навчального плану в 2022/2023 н. р. була спланована враховуючи побажання учнів, запитів батьків, кадрове та навчально-методичне забезпечення. Години варіативної складової використані з метою надання якісної освіти.

 

Мережа класів

Проектна потужність закладу освіти  – 420 учнів.

У закладі навчається 98 учнів.

Кількість класів: 9.

 

Структура контингенту Навчальний рік
Поточний Попередній
Кількість учнів 104 105
Загальна кількість класів: 9 10

 

Середня наповнюваність класів у 2022/2023 навчальному році становить 11 учнів. Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2022/2023 навчальному році були:

 • організація обліку дітей та підлітків на території обслуговування;
 • спільна робота з ЗДО;
 • контроль відвідування учнями навчальних занять;
 • організація навчання за інклюзивною формою;
 • індивідуальна робота з учнями та батьками;
 • надання закладом якісної освіти.

Аналіз руху учнів

Учнів на початок 2022/2023 н. р. Вибуло Прибуло Учнів на кінець 2022/2023 н. р.
104 11 5 98

Аналіз причин руху учнів свідчить, що вибуття учнів зумовлені зміною місця мешкання родини або пов’язані з переїздами.

Основними напрямами роботи щодо забезпечення  соціальної підтримки дітей пільгових категорій є виявлення, облік і створення умов для їхнього навчання, виховання й розвитку.

Право громадян на доступну освіту реалізується шляхом запровадження різних форм навчання, однією з яких є навчання за інклюзивною формою. Протягом 2022/2023 навчального року у закладі освіти, відповідно до заяв батьків та висновку ІРЦ, було організовано інклюзивне навчання у 6-А класі – 1 учень, в 9-А класі – 1 учень. Організовано роботу з  двома асистентами вчителів.  Вони пройшли курсову  перепідготовку. На початок навчального року  для учнів з особливими потребами  розроблено індивідуальну програму розвитку за участю батьків, класних керівників. ІПР протягом року переглядалася, доповнювалася відповідно до можливостей та розвитку дітей.

У закладі обладнано 19 навчальних кабінетів. До послуг учнів актова та спортивна зали, бібліотека,  комп’ютерний клас,їдальня, спортивний майданчик.

Кабінет інформатики, бібліотека, адміністративні кабінети забезпечені комп’ютерами.. Створена локальна мережа Internet. Класні кімнати для 1-4 класів, які навчаються за програмою Нової української школи, забезпечено комп’ютерами, телевізорами, принтерами, ламінаторами та необхідним навчальним обладнанням. Усі наявні у закладі комп’ютери підключені до мережі (100 Мбіт/с), наявна мережа Wi-Fi.

В наявності  автономна  котельня, проте, в 2022-2023 роках опалювання в закладі не відбувалось.

Стратегія розвитку закладу зумовлена якісним оновленням змісту освіти, що полягає в необхідності привести її у відповідність із світовими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо надання якісних освітніх послуг.

В 2022/2023 н. р. шкільна освіта постала перед новими викликами: пандемія коронавірусу та війна. В таких умовах освітній процес адаптовано до найбільш безпечної форми навчання – дистанційної. В 2-22/2023 навчальному році заклад освіти працював в дистанційному форматі. Дистанційне навчання відбувалося з використанням платформ та інструментів  дистанційного навчання.  В своїй діяльності педагогічні працівники та учні закладу освіти використовували наступні освітні платформи та інструменти:Googlemeet? ZOOM,GoogleClassroom,  Classtime, Quizizz, «На урок», «Всеосвіта»,  «МійКлас», «Всеукраїнська школа онлайн».

Система збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя

Робота освітнього  закладу із запобігання дитячому травматизму упродовж 2022/2023 навчального року здійснювалась відповідно  до законодавства.

У 2022/2023 навчальному році питання збереження життя і здоров’я учнів та запобігання випадкам дитячого травматизму розглядалося на засіданнях педагогічної ради, ради школи, інструктивно-методичних нарадах при директорові, засіданнях шкільних методичних об’єднань класних керівників, батьківських зборах тощо.

У навчальному закладі наявна система профілактичної роботи з цих питань, яка включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках з «Основ здоров’я» та на годинах спілкування. Упродовж навчального року проводились Дні безпеки, лекції, турніри та інші заходи з питань запобігання різних видів дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи.  В навчальному закладі  оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в закладі освіти у 2022/2023 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації закладу освіти.

У класних журналах 1-9-х класів були відведені окремі сторінки для бесід із правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правил безпеки при користуванні газом, правил безпеки з користування електроприладами, правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, правил безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму.

Учителями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, тощо; бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули.

Аналізуючи наслідки травматизму серед учнів за 2022/2023 навчальний рік, ми  можемо стверджувати, що  випадків травм  не було.

У 2023/2024 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму.

 

 

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Стратегічна ціль:СПРАВЕДЛИВЕ І ОБ’ЄКТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Прагнемо, щоб здобувачі освіти та їхні батьки вважали, що оцінювання результатів навчання учнів у закладі освіти є справедливим і об’єктивним. Педагогічні працівники в усній формі, на сайті закладу, на інформаційних стендах у навчальних кабінетах та інших приміщеннях закладу знайомили учасників освітнього процесу з критеріями оцінювання. Учні залучаються до спільного розроблення критеріїв оцінювання їхньої діяльності. Система оцінювання в закладі освіти ґрунтується на компетентнісному підході. Учителі  розробляють компетентнісні завдання для проведення оцінювання, застосовують формувальне оцінювання, що передбачає відстеження індивідуального поступу учня, практикують само та взаємооцінювання. Педагоги застосовують формувальне оцінювання: систематично відстежують та відображають розвиток, процеси навчання і результати навчання кожного учня, регулярно надають учням ефективний зворотний зв’язок щодо їхньої роботи. Результати незалежного оцінювання, зовнішніх та внутрішніх моніторингів корелюємо із результатами підсумкового семестрового та річного оцінювання.

Упровадження педагогіки партнерства, компетентнісного й інтегративного підходів в освітній процес передбачає активне включення дітей в організацію навчання. Компетентнісне навчання вимагає нових підходів до оцінювання. Орієнтирами для спостереження та оцінювання є вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-4 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню та рівневому оцінюванню.

Основними видами оцінювання здобувачів освіти є вхідний контроль (проведено у вересні), поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне). В цьому навчальному році в зв’язку з воєнним часом всі здобувачі освіти були звільнені від проходження  ДПА.

У закладі освіти використовується поточний контроль шляхом виконання різних видів завдань, передбачених навчальною програмою, у тому числі для самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти протягом семестру. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та лабораторних занять, а також за результатами перевірки контрольних, самостійних робіт, індивідуальних завдань тощо.

Згідно з річним планом роботи  освітнього закладу  на 2022/2023 навчальний рік заступником директора з навчально-виховної роботи Васильєвою Н.М. було проведено аналіз досягнень учнів 1-4, 5-9-х класів за 2022/2023 навчальний рік.

У початкових класах навчається 36 учнів,  у 5-9 класах –  62 учні.

За підсумками аналізу навчальних досягнень 2022/2023 навчального року із 62 учнів 1- 9 класів:

–   36 учнів 1-4  класів  оцінені вербально і оформлені свідоцтва досягнень;

–   98учнів переведено на наступний рік навчання;

–   2 учні закінчили навчання за інклюзивною  формою;

–   3 учнів нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;

– неатестованих учнів немає.

Результати  річного  оцінювання  знань  здобувачів освіти освітнього закладу   наведено  в  таблиці:

 

Клас Кількість учнів Рівень навчальних досягнень Якість знань
Початковий Середній Достатній Високий
К-сть учнів % К-сть учнів % К-сть учнів % К-сть учнів %
5-А 13 0 0 6 46 7 54 0 0 54%
6-А 5 1 20 4 80 0 0 0 0 0%
7-А 8 1 12,5 6 75 0 0 1 12,5 12,5%
8-А 18 1 5 13 7 4 22 0 0 22%
9-А 18 0 0 12 6 4 22 2 11 33%
Всього 62                 29%

 

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, робимо висновок, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня.

З учнями, які мають бали початкового рівня за результатами річного оцінювання були проведені такі види роботи: індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками, додаткові заняття з предметів, індивідуальні завдання. Розглядалось це питання на нараді при директорові й на засіданнях методичних об’єднань, з’ясовувались причини слабкої успішності учнів. Серед них були названі такі:

 • відсутня система роботи із слабо встигаючими учнями й учнями, які пропускають заняття через хворобу,
 • недостатній зв’язок учителів із батьками.

Стратегічна ціль:ЕФЕКТИВНИЙ ВНУТРІШНІЙ МОНІТОРИНГ

Здійснення внутрішнього моніторингу для дослідження стану і результатів навчання здобувачів освіти здійснюватиметься відповідно типового Положення про внутрішній моніторинг. Систематично (згідно графіків) проводяться моніторинги результатів навчання здобувачів освіти з усіх навчальних предметів (курсів) освітніх галузей згідно плану роботи освітнього закладу. За результатами моніторингів здійснюється  аналіз результатів навчання здобувачів освіти, визначаються чинники впливу на отриманий результат, приймаються рішення щодо їх коригування. Ефективність застосованих заходів регулярно оцінюється на всіх рівнях управління освітніми процесами.

Критерії оцінювання, система оцінювання навчальних досягнень вдосконалюються, впроваджується елементи  формувального оцінювання в 5-11 класах, враховується індивідуальний поступ учня,  здобувачі знань залучаються до розроблення критеріїв, самооцінювання та взаємооцінювання.

Стратегічна ціль: ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ

На  сучасному  етапі  розвитку  України,  коли  існує  пряма  загроза денаціоналізації,  втрати  державної  незалежності  та  потрапляння  у  сферу впливу  іншої  держави,  виникає  нагальна  необхідність  переосмислення зробленого  і  здійснення  системних  заходів,  спрямованих  на  посилення патріотичного виховання  молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:

 • повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України);
 • участь у громадсько-політичному житті країни;
 • повага до прав людини;
 • верховенство права;
 • толерантне ставлення  до  цінностей  і  переконань  представників  іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей;
 • рівність усіх перед законом;
 • готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

Тобто провідне місце у виховання сучасної молоді займає саме громадянська освіта та патріотичне виховання.

На виконання Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (наказ МОНМСУ від 31.10.2011 № 1243), згідно з річним планом роботи закладу освіти педагогічний колектив у 2022/2023 навчальному році створював сприятливі умови поліпшення рівня виховного процесу, працював над темою«Формування соціально зрілої особистості шляхом  впровадження інноваційних технологій». Виховна робота з учнями була проведена за такими орієнтирами:

–  фізичне здоров’я дитини – здоров’я нації;

–  виховання та розвиток особистості дитини;

–  громадянське виховання;

– родинно-сімейне виховання;

– трудове виховання;

– художньо-естетичне виховання;

– морально-правове виховання;

– екологічне виховання;

– формування здорового способу життя;

– превентивне виховання.

Пріоритетними напрямками виховної роботи були національно-патріотичне виховання та духовний розвиток дитини.

Проблеми, над вирішенням яких працює педагогічний колектив закладу освіти:

 • формування здоров’язбережувальної компетентності учнів;
 • розвиток дієвого учнівського самоврядування;
 • впровадження кращого педагогічного досвіду;
 • використанням інноваційних технологій в організації виховного процесу;
 • стимулювання лідерства поряд із формуванням умінь колективної праці;
 • створення ситуації успіху;
 • реалізація проектів різних рівнів;
 • поліпшення матеріально-технічної бази для реалізації виховних завдань.

Дляузагальнення різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорові, на засідання педагогічної ради, методичного об’єднання та наради класних керів­ників. Питання виховної діяльності заслуховувалися на засіданнях педагогічної ради.

Підвищення професійного, методичного рівня класних керівників здійснювалося через різні форми методичної роботи, зокрема в межах роботи методичного об єднання  класних керівників (керівник Бєлєвцова О.І.) Методичне об’єднання працює над темою «Формування соціально зрілої особистості шляхом  впровадження інноваційних технологій»

Робота методичного об’єднання включає в себе питання організації навчально-виховного процесу, практичні заняття, ознайомлення з нормативними документами, взаємовідвідування виховних заходів

Діяльність методоб’єднання класних керівників 1-9 класів була спрямована на реалізацію головної мети: створення шкільного соціально-культурного освітнього середовища, яке сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, зміцненню фізичного та духовного здоров’я, формуванню навичок здорового способу життя у вихованців.

Класні керівники працювали за індивідуальними планами, змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і булла спрямована на  виховання у них ціннісного ставлення до себе, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до держави.

Освітній процес   організовано  відповідно   до  навчального   плану  на  2022/2023 навчальний  рік  та    плану  роботи  школи. Робота закладу здійснювалася згідно з чинним законодавством і спрямовувалася на виконання основних завдань і положень законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту». «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування»,  Положення про дитячі будинки та школи-інтернати, Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, Національній стратегії у сфері прав людини, Концепції розвитку громадянської освіти на 2020-2024 роки.

Педагогічний колектив в своїй діяльності керувався Основними  орієнтирами  учнів в закладі освіти, які включають залучення школярів до різних форм творчої та суспільно – корисної   діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо – естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, екологічної, що організовуються у позакласний час.

Здійснюється моніторингова діяльність за такими напрямами:

 • відвідування учнями закладу освіти;
 • участь учнів у загальношкільних заходах;
 • рівень вихованості учнів, які належать до «групи ризику»;
 • соціальний паспорт закладу освіти;
 • діяльність класних керівників;
 • стан здоров’я учнів за медичними картами;
 • рівень фізичної підготовки учнів;
 • реалізація заходів, спрямованих на збереження здоров’я школярів;
 • стан психічного здоров’я та розвитку можливостей кожної дитини;
 • виявлення учнями турботи про своє здоров’я;
 • ефективність організації виховних заходів;
 • реалізація заходів, спрямованих на формування системи цінностей.

Виховна діяльність проводилася за основними напрямками  у вихованні підростаючого покоління:

– ціннісне ставлення до суспільства і держави

–  ціннісне ставлення до праці

– ціннісне ставлення до природи

– ціннісне ставлення до мистецтва

– ціннісне ставлення до людей

– ціннісне ставлення до себе

В основу організації системи виховної роботи навчального закладу покладено Програму «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів», Концепцію національно-патріотичного виховання учнівської молоді.

 

Середпроведенихтрадиційнихшкільнихзаходів є:

ВЕРЕСЕНЬ День знань (01.09)

День фізичноїкультури й спорту

День  партизанськоїслави

День  визволення  краю  віднімецько-фашистськихзагарб­ників

ЖОВТЕНЬ Міжнародний день людей похилоговіку (01.10)

Всесвітній  День  Учителя (02.10)

День визволенняУкраїнивіднімецько-фашистськихзагарбників (28.10)

Посвята в першокласники

ЛИСТОПАД День  українськоїписемності  і  мови (09.11) (написання радіо диктанту національної єдності)

День  пам’яті  жертв  голодомору  та  репресій (25.11)

(акція «Запали свічку»)

День Гідності та свободи (21.11)

ГРУДЕНЬ Всесвітній день боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом,

Міжнародний день інвалідів

День  збройних  сил  України (06.12)

Новорічні  свята (акція «Новорічне привітання для воїнів ЗСУ»)

СІЧЕНЬ День  СоборностіУкраїни (22.01)

Акт злуки (22.01)

День прапора (28.01)

Битва підКрутами (29.01)

ЛЮТИЙ День єднання (16.02)

День святого Валентина (свято закоханих) (14.02)

День Державного Герба України (19.02)

День Героїв Небесної сотні (20.02)

Міжнародний день рідної мови (21.02)

БЕРЕЗЕНЬ МіжнароднийЖіночий день

День  народження  Т. Г. Шевченка. (09.03)

КВІТЕНЬ Всесвітній день довкілля

День  Чорнобильськоїтрагедії (26.04)

ТРАВЕНЬ День пам’яті та примирення. (08.05)

День Перемоги над фашизмом у ВеликійВітчизнянійвійні (09.05)

День Матері (14.05)

День вишиванки (15.05)

Свято  Останньогодзвоника(31.05)

Урочистізбори з нагодиврученнясвідоцтв 9  клас (31.05)

ЧЕРВЕНЬ Міжнародний  Деньзахистудітей (01.06)

 

Відповідно до річного плану класними керівниками 1-9 класів були проведені відкриті виховні та святкові заходи, а саме:

Меденець О.В. (1-А) Традиційне свято «Прощавай, букварику!»;

Мороховська Н.І. (2-А) Відкрита виховна година «Культура харчування»;

Коленко О.Д. (3-А) Відкритийвиховнийзахід до Всесвітнього дня Землі «Земля – наш спільнийдім»;

Пивоварова К.Ю. (4-А) Рольовагра «Йдемодо театру»;

Мазняк Г.В. (5-А)Вікторина до Дня Європи «Україна – держава європейська»;

Винна О.С. (6-А) Відкритавиховна година  «Торгівля людьми в сучасномусвіті»;

Крицина Л.І. (7-А) Екологічний турнір «Природа – наш дім, бережімо його»;

Бєлєвцова О.І. (8-А) Рольовагра «Інтернет – добро чи зло?»;

Кулинич А.Л. Відкритий виховний захід до річниці початку повномасштабного вторгнення росії в Україну «365 днів незламності. Вистояли – переможемо!»;

Даценко І.В. Свято «Останнього дзвоника», фото-виставка до МіжнародногоДнюзахистудітей

 

Робота з національно – патріотичного виховання учнів є пріоритетною в закладі і у першу чергу спрямована на формування в учнів розуміння єдності і цілісності України. Для виховання поваги до Конституції України, державних символів, любові до рідної землі, української мови, національної культури та традицій, створення умов для розвитку творчих здібностей учнів були проведені наступні виховні заходи:

Інтелектуальна гра «Невідома Україна» (Винна О.С.); відкритий виховний захід «Ми – маленькі козачата» (Мороховська Н.І); благодійна акція з виготовлення окопних свічок «Зігрій воїна»; брейн-ринг «Земля – наш спільний дім» (Крицина Л.І.);  вікторина до Дня Європи «Україна –держава європейська», мовознавча вікторина «Єдиний скарб у тебе – рідна мова» (Мазняк Г.В.); віртуальний тур українськими музеями просто неба (Пивоварова К.Ю.); урок мужності «Трагедія Чорнобиля» (Коленко О.Д.); флеш-моб «З Шевченком у серці» (Меденець О.В.); літературна зустріч «Шевченко – FOREVER», конкурс есе «Мій Шевченко» (Бєлєвцова О.І.); Відкритий захід «365 днів незламності. Вистояли – переможемо!» (Кулинич А.Л.); загальношкільна лінійка-реквієм, приурочена вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні «Герої не вмирають»,флеш-моб «Одягни вишиванку з самого ранку».

Проведені заходи формували в учнів готовність брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.

Стан розвитку учнівського самоврядування

На виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 №881-р, Міністерством освіти і науки в 2015/2016 навчальному році в закладі продовжувалася робота, спрямована на формування соціальної активності та громадянської самосвідомості молоді через розвиток органів учнівського самоврядування.

Виховна система закладу передбачає наявність органів загальношкільного самоврядування  у кожному класному колективі окремо.Модель учнівського самоврядування КЗ «Кочетоцький ліцей»  цілеспрямована, конкретизована, систематизована і прогнозована за наслідками діяльності  школярів. Метою учнівського самоврядування є  формування  особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, яка забезпечує комплексний виховний вплив на здобувачів освіти шляхом залучення їх до активної  участі у вирішенні важливих питань класу та закладу освіти, в залученні всіх  членів колективу до планування, організації, контролю й підбиття підсумків виховної,  навчальної та суспільно-корисної діяльності.

Основні завдання органів учнівського самоврядування:
– забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
– забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;
– сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;
– створення різноманітних учнівських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами.

Протягомнавчального року у закладіосвітипроводилася робота учнівськогосамоврядування. За підтримкикласнихколективів та класнихкерівниківучнішколи брали участь у наступних заходах, проектах, творчих конкурсах різних рівнів:

 • виставка новорічних композицій;
 • онлайнзустрічіпредставникамиЧугуївськогоуправління ДСНС з учнівським та педагогічнимколективом;
 • загальношкільна лінійка-реквієм, приурочена вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні «Герої не вмирають;
 • виставка ілюстрацій до творів Т.Г. Шевченка;
 • обласний флешмоб «Нас єднаютьдуми Кобзаря» до Дня народження Тараса Григоровича Шевченка;
 • Всеукраїнський урок з профорієнтації “Обирай професію своєї мрії свідомо”;
 • акція #Whitecard до Міжнародногодня спорту на благо миру та розвитку;
 • лекція з мінної безпеки від співробітників TheHALOTrust;
 • селищна акція «Готуємось до Великодня»;
 • Міжнародний конкурс дитячогомалюнка «СВІТ, У ЯКОМУ Я ХОЧУ ЖИТИ»
 • фото-проєкт «Весна іде, весну не зупинити»
 • Всеукраїнськийпроєкт«МІШЕЧОК»
 • обласнийвідкритийфестивальдитячоїхудожньоїтворчості “Талантитретьоготисячоліття”
 • обласна онлайн-виставкадитячихмалюнків і плакатів «ТінінезабутогоЧорнобиля» до Міжнародного дня пам’яті про чорнобильську катастрофу.;
 • Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчогомистецтва «Знай і люби свій край»;
 • обласна вікторина в рамках гри «Джура»;
 • обласнаакція пам’яті «Червоний мак» до Дня пам’яті та примирення;
 • Всеукраїнський фестиваль-огляд «Ватра» у рамках заходів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);
 • флеш-моб «Одягни вишиванку з самого ранку»;
 • свято «Останього дзвоника»;
 • фото-виставка до МіжнародногоДнюзахистудітей

У 2022/2023 навчальному році учнівським самоврядуванням було проведено  роботу по залученню учнів  до активного громадського шкільного  життя, з  виявлення і розвитку в учнів  здібностей до різних видів  позаурочної діяльності .

Протягом року всі члени учнівського самоврядування сумлінно виконували обов’язки, бути ініціативними, відстоювали власну думку.

Представники учнівського самоврядування були активними учасниками всіх загальношкільних заходів. Члени учнівського самоврядування працювали згідно Статуту, виконували свої обов’язки.

Проведена соціальна паспортизація класів, закладу освіти. Складені і опрацьовані списки дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які знаходяться під опікою та позбавлені батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, із малозабезпечених сімей, із неповних сімей, дітей учасників АТО, учасники бойових дій.

Класні керівники та вчителі постійно тримають під контролем своїх учнів,володіють інформацією про місце знаходження дітей, проводять індивідуальні бесіди з батьками та дітьми.

Виходячи із вище сказаного,

Вважати виховну роботу у 2022/2023 навчальному році такою, що відповідає плану та реалізації концепції національної школи в педагогічному процесі.

З огляду на ці обставини національно-патріотичне виховання є пріоритетним напрямком у роботі педагогів. Метою національно-патріотичного виховання є сприяння вихованню у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян

Формування громадянина – патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини, набуває сьогодні особливого значення.

Виходячи з цього, основна ідея полягає у мотивації громадянської активності молодого покоління. Найкращою мотивацією до суспільної праці є почуття гордості за свою державу, співпереживання за минуле, співпричетність до творення її сьогодення та майбуття.

Збереження історико-культурних традицій народу, знання героїчного минулого–це основа патріотичного виховання учнівської молоді. Зберігаючи пам’ять про трагічні події своєї країни, людина не допустить, щоб історія повторилась. На сучасному етапі маємо виховати у молоді  пріоритет  загальнолюдських  цінностей  у  духовному  розвитку особистості  на національному підґрунті, допомогти оволодіти теоретичним характером знань та переконань в  усіх  галузях  науки,  моралі,  мистецтва,  релігії,  усвідомлено  вибирати  свої  соціальні переконання.

Педагогічний колектив закладу освіти застосовує різноманітні підходи до виховання учня як особистості, комплексно поєднуючи  всі форми виховання у систему для забезпечення досягнення кінцевої мети – конкурентоспроможного випускника та свідомого громадянина.

Освітня діяльність закладу освіти у 2022/2023 н. р. спрямована на підготовку учнів до майбутнього, виховання випускників з українським серцем і сучасними навичками, які:

 • самостійно навчаються протягом всього життя;
 • знають свої сильні сторони;
 • гнучкі та легко адаптуються до змін;
 • мислять рефлексивно, творчо та цілісно, вміють вирішувати проблеми та приймати відповідальні рішення з чистим сумлінням заради спільного блага;
 • піклуються про інших;
 • відповідальні громадяни, які діють, керуючись морально-етичними чеснотами;
 • бачать у своїй справі сенс, гідність та покликання, поважають права інших та роблять свій внесок у загальне благо.

Отже, вся наша робота спрямована на виховання молодої людини, яка б уміла вчитися, жити, працювати, була соціально зрілою, а головне – патріотом своєї держави.

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ОЦІНКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Стратегічна ціль: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ – ЯКІСТЬ ОСВІТИ. ЗАДОВОЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ

Головне завдання вчителя – забезпечити рівень навчальних досягнень і розвитку компетентностей на рівні Державних стандартів, безумовне виконання навчальних програм та планів. Основними умовами успішного досягнення базової компетентності учнями школи ми вважаємо:

Підвищення ефективності уроку як основної можливості діалогу учня та вчителя; розвиток системи позаурочних форм освітньої діяльності, зорієнтованих на пошуковий, дослідницький, проблемний характер засвоєння змісту освіти;

Ріст професійної майстерності педагогічних кадрів; орієнтацію педагогів на особисті досягнення учнів в освітній взаємодії;

Забезпечення принципів відкритості й комфортності освіти в усіх її аспектах; комплексний супровід педагогами освітнього та професійного вибору здобувачів освіти.

Стратегічна ціль:  РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ НУШ

Робота педагогічного колективу  спрямована на забезпечення виконання навчальних програм і вимог Державних стандартів освіти. Заклад на якісному рівні задовольнятиме запити учасників освітнього процесу, втілюючи Концепцію нової української школи.

Забезпечення виконання Державних стандартів – якість освіти. Задоволення освітніх потреб. Реалізація Концепції НУШ

Робота педагогічного колективу була спрямована на забезпечення виконання навчальних програм і вимог Державних стандартів освіти. Заклад на якісному рівні задовольняє запити учасників освітнього процесу, про що свідчать опитування учасників освітнього процесу. Якісний показник визначається за відсотком учнів, які мають достатній та високий

Головний колегіальний орган – педагогічна рада – працювала протягом навчального року над питанням забезпечення внутрішньої системи якості освіти. На засіданнях педради розглядалися питання розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, вдосконалення, ефективної діяльності закладу освіти. Освіта це не лише оцінки. Це і створене освітнє середовище, і оцінювання учнів на основі чітких критеріїв, педагогічна діяльність працівників, управлінські процеси.

Педагогічний колектив втілює Концепцію нової української школи з 2018 року. З  2022 року стартує новий етап  впровадження НУШ у базовій школі. Створено відповідне освітнє середовище в 1-4 класах НУШ.  Придбано дидактичні матеріали, парти,  ноутбук, принтер. Вчителі, які працюють в 1-4, 5 класах, будуть працювати у 6 класі та адміністрація закладу  пройшли відповідну професійну підготовку.На даний час ведеться ґрунтовна робота щодо підготовки впровадження Державного стандарту у 5-6 класах.  Питання щодо результатів роботи початкової школи за новими освітніми стандартами розглядалося на нарадах при директору, засіданнях педагогічної ради. Впроваджується формувальне оцінювання навчальних досягнень здобувачів знань.

Основними умовами успішного досягнення базової компетентності учнями школи ми вважаємо: підвищення ефективності уроку як основної можливості діалогу учня та вчителя; розвиток системи позаурочних форм освітньої діяльності, зорієнтованих на пошуковий, дослідницький, проблемний характер засвоєння змісту освіти; ріст професійної майстерності педагогічних кадрів; орієнтацію педагогів на особисті досягнення учнів в освітній взаємодії; забезпечення принципів відкритості й комфортності освіти в усіх її аспектах; комплексний супровід педагогами освітнього та професійного вибору школярів.

Протягом навчального року педагогічний колектив працював над  створенням єдиного інформаційно-освітнього простору, що дозволяє організувати ефективне дистанційне навчання, застосовувати в освітньому процесі нові ІКТ, здійснювати збір та обробку даних. В цей період вчителями і учнями зроблено значний крок вперед щодо дистанційної взаємодії через протиепідемічні обмеження та війни. В умовах воєнного часу  навчання з використанням дистанційних технологій стало найбільш безпечним способом організації навчання.  Педагогічний колектив спрямував зусилля на ефективне дистанційне навчання, підготувався технічно і методично, проведено роботу з батьками та здобувачами знань. Нажаль, частина учнів 5-8 класів через відсутність належного зв’язку, відсутності сучасних телефонів, ноутбуків не мали змоги відвідувати заняття. Проте за великого бажання батьків можна було знайти можливості для відвідування уроків.

Стратегічна ціль: МЕТОДИЧНА РОБОТА  І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Протягом 202/2023 навчального року педагогічні працівники закладу працювали над загальношкільною методичною темою:

«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – ЗАПОРУКА СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

у наступних методичних об’єднаннях:

 • предметів суспільно-гуманітарного та природничо – математичного циклу – керівник Єрмакова Л.С.
 • початкових класів – керівникМороховська Н.І.
 • класних керівників – керівник Бєлєвцова О.І.

Аналіз роботи методичних об’єднань засвідчує, що основну увагу вчителі приділяли підвищенню фахової майстерності, розвитку власної творчої особистості, спільному вирішенню завдань, поставлених методичними об’єднаннями щодо втілення сучасних інновацій та педагогічних технологій, сприяли творчому підходу до реалізації ідей програм з кожного предмета на забезпечення, засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів.

Методична рада закладу забезпечувала планування, керівництво та аналіз методичної роботи протягом року. Майстерність учителів здійснювалася через постійне самовдосконалення, вивчення передового досвіду вчителів України та своїх колег шляхом самоосвіти та через участь у роботі методичних об’єднань, семінарах, виконанні особистих творчих планів.

Педагоги закладу освіти є активними членами вебспільноти освітян, працюючи на таких платформах, як «Всеосвіта», «На урок», «Прометеус» , тощо, де проходять курси, беруть участь у семінарах та конференціях, розміщують власні методичні матеріали, створюють тести для перевірки рівня навчальних досягнень учнів.

Питання методичної роботи з педагогічними кадрами, удосконалення професійної майстерності були предметом обговорення на засіданнях педагогічних рад, адміністративних нарад, нарад при директорі.

Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновки, що порівняно з минулим навчальним роком зріс рівень фахової майстерності педагогів. Педагогічний колектив школи в процесі своєї діяльності реалізував мету виховання, навчання та розвитку дітей, поставлену на початку навчального року.

Стратегічна ціль:ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Педагогічні працівники постійно підвищують свій професійний рівень, використовуючи різноманітні форми підвищення кваліфікації, передачі педагогічного досвіду, а також самоосвіту. Педагогічні працівники беруть участь в освітніх проєктах, інноваційній і дослідно-експериментальній роботі, впроваджують нові форми і методи роботи в педагогічній діяльності, залучаються до експертної освітньої роботи.

Здобуття мережевої освіти;

Підвищення кваліфікації у онлайн режимі;

Використання під час уроків електронних засобів навчання;

Розміщення власних ресурсів на сайтах;

Створення тестів, дидактичних матеріалів для уроку.

100% щорічно вчителі підвищують кваліфікацію відповідно Плану підвищення кваліфікації.

 

 

РОЗДІЛ ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Стратегічна ціль: ДОВІРА ДО ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Управлінська діяльність спрямована на забезпечення якості освіти на рівні Державних стандартів. В закладі постійно відбувається моніторинг поставлених цілей даною стратегією. Формуються відносини довіри, прозорості, відкритості завдяки роботі сайту закладу освіти, груп у соціальних мережах закладу освіти та офіційноїFacebook-сторінки закладу освіти. Здійснюється ефективна кадрова політика, до викладацької діяльності залучені лише фахівці, які постійно підвищують свій професійний рівень. Використовуються онлайн-платформи для професійного самовдосконалення.

Педагоги залучаються до виставок передового педагогічного досвіду.

Здійснюється стимулювання професійної майстерності вчителів  відповідно до Положення про матеріальне стимулювання педагогічних працівників. Управлінські рішення приймаються на основі конструктивної співпраці, взаємодії з місцевою громадою, враховуються пропозиції учасників освітнього процесу.

В рамках проєкту «Ноутбук кожному вчителю» отримали 6хромбуків, які були передані педагогічним працівникам для організації робочого місця педагогів.

Заклад  працює в режимі стабільності, ліміти на використання енергоносіїв не перевищено. Проте, на сьогодні залишається багато нагальних проблем, які необхідно вирішити. Це капітальний ремонт систем опалення та водопостачання, реконструкція шкільних туалетів, поновлення навчального комп’ютерного обладнання, оновлення інтер’єру актового залу та придбання нового спортивного обладнання.

Ще однією з важливих складових управлінського процесу є безумовне виконання вимог статті 30 Закону України «Про освіту», яка визначає перелік обов’язкової інформації, яку заклад має оприлюднювати. У нашому навчальному закладі створений та активно функціонує офіційний сайт, де є відкритий доступ до вищезгаданої публічної інформації, що знаходиться у рубриці «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти». Сайт закладу постійно оновлюється, висвітлює події, які відбуваються у житті школи, є одним із інструментів організації дистанційного навчання. Шкільне життя навчального закладу висвітлюється також на офіційній Facebook-сторінці закладу, що є більш популярною серед учнів та батьків.

Проте повинна визнати, що моніторинг освітньої діяльності протягом 2022/2023 року здійснювався лише частково, що певною мірою пов’язано із карантинними обмеженнями та військовим станом. Цього навчального року адміністрацією навчального закладу здійснювалося вивчення системи роботи лише вчителів, що атестувалися, протягом навчального року вивчався стан ведення класних журналів, щоденників, здійснювалася перевірка ведення зошитів з української мови, з англійської мови, з математики. На основі перевірки складені аналітичні довідки, що підшиваються та зберігаються.

 

Стратегічна ціль: ПАРТНЕРСТВО В ОСВІТІ. РОЗБУДОВА ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

З метою впровадження в життя закладу освіти державно-громадської моделі управлін­ня у закладі залучаються до  управління такі органи: загальношкільна конференція; рада профілактики правопорушень;  батьківський актив; адміністрація закладу освіти; педагогічна рада; профспілковий комітет; органи учнівського самоврядування.

Державно-громадське управління в освітньому закладі базується на принципах: демократичності; прозорості управлінських рішень; колегіальності; делегуванні повноважень; громадського обговорення важливих питань життя школи; звітності директора перед шкільною громадою та засновником.

Адміністрація закладу в партнерстві з органами місцевого самоврядування спрямовує свою діяльність на пошук ресурсів для розвитку закладу освіти, на вирішення проблем в межах їх повноважень. Вчителі закладу освіти  беруть участь у роботі органів місцевого самоврядування, громадському житті.

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

 НА 2023/2024 Н.Р.:

Створити якісно нові умови для  виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», для реалізації Концепції національного виховання учнів, відродження національної духовності й залучення до її формування учнів, вчителів, батьків, громадськості, для продуктивної роботи Нової української школи.

 1. Підготовка до організованого початку навчання в очному режимі.
 2. Порушити клопотання перед засновником про:

– капітальний системи опалення, водопостачання;

– облаштування укриття відповідно до вимог;

– ремонт покрівлі закладу;

– заміна вікон;

– організацію питного режиму у закладі освіти (кулери);

– виділення коштів на поповнення навчально-матеріальної бази кабінетів фізики та хімії відповідно до Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій, затвердженого наказом МОН України від 29.04.2020 № 574.

– виділення коштів на оновлення комп’ютерної техніки для кабінету інформатики з технічними характеристиками, що відповідають потребам освітньої програми; встановлення контент-фільтрів, антивірусних програм на шкільні комп’ютери для безпечного доступу до мережі Інтернет.

 1. Забезпечити систему роботи з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу.
 2. Розроблення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів при використанні інших, крім класно-урочної, форм організації освітнього процесу та форм роботи з учнями: дистанційного, змішаного навчання.
 3. Обов’язкове оприлюднення критеріїв оцінювання.
 4. Впровадження самооцінювання і взаємооцінювання учнів; отримання постійного зворотного зв’язку від учнів у процесі оцінювання.
 5. Впровадження формувального оцінювання в 5 -9 класах.
 6. Урізноманітнювати форми роботи використання вчителями для впровадження формувального оцінювання в освітньому процесі.
 7. Забезпечити розвиток відповідального ставлення до навчання.
 8. Педагогічним працівникам забезпечити реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості освіти шляхом виконання навчальних програм відповідно Державних стандартів.
 9. Вчителям під час проведення навчальних занять здійснювати наскрізний процес виховання, поєднувати виховний процес із формуванням ключових компетентностей та наскрізних умінь учнів.
 10. Створювати умови особистісно орієнтованого навчання.
 11. Неухильно дотримуватись принципів академічної доброчесності та власним прикладом демонструвати важливість дотримання норм академічної доброчесності у педагогічній діяльності (посилання на джерела, які використовуються в роботі, справедливе оцінювання навчальних досягнень учнів, підбір завдань, які відповідають віковим можливостям учнів).
 12. Інформувати учнів та батьків про необхідність дотримання академічної доброчесності: під час проведення навчальних занять, у позаурочних заходах, за допомогою наочної інформації (наголошувати на дотриманні таких якостей, як старанність, самостійність у навчанні, відповідальність за свої рішення, чесність здобуття оцінок тощо).
 13. Спрямовувати зміст завдань під час проведення навчальних занять на творчу та аналітичну роботу учнів, ставити проблемні питання, на які немає готової відповіді в підручнику чи інших джерелах.
 14. Виконання дослідницьких і творчих завдань, проєктів.
 15. Підвищити якість природничо-математичної освіти, впроваджувати STEM-навчання.
 16. Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів шляхом виконання річного плану підвищення кваліфікації, організацію та вивчення перспективного педагогічного досвіду. Сприяти участі вчителів, учнів у науковій, дослідницькій, пошуковій роботі на базі навчального закладу.
 17. Педпрацівникам створювати та розміщувати на освітніх сайтах власні розробки, публікації; створити власне електронне портфоліо.
 18. Забезпечити реалізацію Стратегії розвитку закладу освіти на 2020-2025 роки.
 19. Разом із засновником забезпечити оновлення та зміцнення навчально-матеріальної бази згідно Стратегії.
 20. Працювати над ефективною взаємодією органів громадського самоврядування та керівництва закладу освіти.
 21. Управлінські рішення приймати з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу. Посилити залучення всіх учасників освітнього процесу до розроблення внутрішніх документів, планів, заходів.
 22. З метою забезпечення інформаційної відкритості закладу освіти, оновити сайт закладу освіти. Забезпечувати своєчасність розміщення інформації.
 23. Чималі зусилля плануємо докласти для покращення процесу дистанційного навчання. Для більш ефективної комунікації з батьками учнів необхідно в усіх класах до 1-го вересня запровадити електронні журнали, що дасть можливість батькам відслідковувати результативність навчання дітей в дистанційному форматі. Достатньо проблемним залишається питання щодо організації навчання та проведення корекційних занять у дистанційному форматі для учнів із особливими освітніми потребами.