Статут закладу

І. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад «Кочетоцький ліцей» Чугуївської міської ради  Чугуївського району Харківської області (далі – Кочетоцький ліцей) – комунальний заклад Чугуївської міської ради. Засновником Кочетоцького ліцею є Чугуївська міська рада (далі – засновник).

Юридична адреса Чугуївської міської ради: 63503 Харківська область,                м. Чугуїв, вул.Старонікольська, буд. 35 а.

1.2. Уповноваженим органом управління Кочетоцького ліцею є управління освіти Чугуївської міської ради (далі – орган управління).

1.3. Юридична адреса Кочетоцького ліцею: 63513 Харківська область, Чугуївський район, смт. Кочеток, вул.Осіння, буд.18.

1.4. Назва закладу загальної середньої освіти:

1.4.1. Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОЧЕТОЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ» ЧУГУЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ».

1.4.2. Скорочена назва: Кочетоцький ліцей.

1.5. Кочетоцький ліцей є юридичною особою, має статут неприбуткової установи, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, за рішенням засновника фінансове обслуговування здійснюється централізовано бухгалтерією.

1.6. Фінансування здійснюється згідно з бюджетним законодавством.

1.7. Кочетоцький ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Засновника, Органом управління та власним Статутом.

1.8. Головною метою діяльності Кочетоцького ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової та громадської активності.

1.9. Основними завданнями діяльності Кочетоцького ліцею є:

– виховання громадянина України;

– формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

– виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

1.10. Кочетоцький ліцей несе відповідальність перед здобувачами освіти, громадськістю, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання Державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань і іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни;

– прозорість, інформаційну відкритість закладу.

1.11. Структура Кочетоцького ліцею:

– початкова школа (І ступінь), що забезпечує початкову освіту тривалістю чотири роки (1-4-і класи загальної середньої освіти);

– гімназія (ІІ ступінь), що забезпечує базову середню освіту тривалістю п’ять років (5-9-і класи);

– ліцей (ІІІ ступінь), що забезпечує профільну середню освіту тривалістю два роки (10-11- класи).

Навчання здобувачів освіти за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти триває та починається:

для початкової освіти – з 1 вересня 2018 року;

для базової середньої освіти – з 1 вересня 2022 року;

для профільної середньої освіти – з 1 вересня 2027 року.

З 1 вересня 2027 року здобуття профільної середньої освіти становить три роки.

До 2027 року здобуття профільної середньої освіти забезпечується в межах дворічної старшої школи відповідно до законодавства.

Початкова школа, гімназія і ліцей функціонують як структурні підрозділи Кочетоцького ліцею.

Кочетоцький ліцей реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти і має тип закладу вищого рівня, на якому проводиться освітня діяльність – ліцей.

1.12. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

1.13. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними освітньої програми корекційно-розвитковим складником. Особливості здобуття такими особами повної загальної середньої освіти визначаються спеціальним законом.

1.14. На рівнях початкової та базової середньої освіти освітній процес може організовуватися за циклами, визначеними спеціальним законом, поділ на які здійснюється з урахуванням вікових особливостей фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей.

1.15. Здобуття профільної середньої освіти здійснюється за академічним спрямуванням – профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти.

Кочетоцький ліцей може мати освітні програми профільної середньої освіти за одним чи обома спрямуваннями.

З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази Кочетоцький ліцей організовує навчання за одним або кількома профільними напрямами.

1.16. Кочетоцький ліцей для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

Кочетоцький ліцей може входити до складу освітнього округу.

1.17. Автономія Кочетоцького ліцею визначається правом

– брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

– проходити в установленому порядку інституційний аудит закладу;

– налагодити внутрішню систему забезпечення якості освіти;

– самостійно формувати освітні програми;

– на основі освітніх програм розробляти навчальний план, у тому числі в установленому порядку розробляти й впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани, освітні програми;

– планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу;

– спільно з закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу в порядку, визначеному чинним законодавством;

– розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;

– розвивати власну матеріально-технічну базу та соціальну базу (спортивно-оздоровчі, лікувально-профілактичні і культурні підрозділи);

– упроваджувати експериментальні програми;

– самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

– розробляти власну символіку та атрибути, форму для здобувачів освіти;

– видавати документи про освіту встановленого зразка;

– користуватись пільгами, передбаченими державою;

– брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;

– здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.18. Кочетоцький ліцей зобов’язаний:

– реалізувати положення Конституції України, Закону України «Про освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

– здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

– задовольняти освітні потреби громадян, які проживають на території обслуговування закладу, в здобутті повної загальної середньої освіти;

– за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

– забезпечувати єдність навчання та виховання;

– проходити плановий інституційний аудит у термін та в порядку, визначеними спеціальним законодавством;

– забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

– охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу;

– додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

– забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

– здійснювати інші повноваження, делеговані Законодавством та Органом управління;

У Кочетоцькому ліцеї можуть бути створені та функціонувати предметні комісії, методичні об’єднання, творчі, динамічні, мобільні групи, психологічна, методична служби, наукові та інші об’єднання здобувачів освіти, вчителів, батьків.

1.19. Медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечуються відповідними закладами охорони здоров’я.

1.20. Мовою освітнього процесу у Кочетоцькому ліцеї є державна мова. Особливості використання мов в окремих видах та на окремих рівнях освіти визначаються Законом України «Про освіту» та спеціальними законами.

1.21. Кочетоцький ліцей організовує навчання за інституційною (очна, технології дистанційного навчання) та індивідуальною (екстернатна, сімейна, педагогічний патронаж) формами навчання відповідно до положень, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Кочетоцький ліцей організовує інклюзивне навчання для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до актів законодавства у сфері освіти і науки.

1.22. Кочетоцький ліцей створює умови для навчання осіб із особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

1.23. Організація харчування учнів Кочетоцького ліцею здійснюється відповідно до норм чинного законодавства.

1.24. Взаємовідносини Кочетоцького ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Організація освітнього процесу

2.1. Основною формою здобуття освіти у Кочетоцькому ліцеї є інституційна (очна (денна) форма здобуття освіти. Заклад може створювати у своєму складі класи з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами. У Кочетоцькому ліцеї можуть діяти й інші форми здобуття освіти, зокрема, індивідуальна та технології дистанційної освіти. Особливості застосування різних форм здобуття освіти регламентуються чинним законодавством.

2.2. Наповнюваність класів Кочетоцького ліцею не може перевищувати 30 учнів.

2.3. Кількість учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п’яти осіб. У разі меншої кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною або іншими формами навчання.

2.4. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника у 1-4 класах можуть функціонувати групи подовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

2.5. Порядок створення та функціонування групи подовженого дня визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

2.6. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

2.7. Кочетоцький ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, планів, що схвалюються педагогічною радою та затверджуються директором. У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку.

Освітній процес у початковій школі, базовій середній школі, профільній старшій школі здійснюється відповідно до програм, розроблених на основі Державних стандартів освіти відповідних рівнів.

Кочетоцький ліцей розробляє освітні програми, що схвалюються педагогічною радою та затверджуються директором.

2.8. На основі освітніх програм Кочетоцький ліцей складає та затверджує навчальні плани, що конкретизують організацію освітнього процесу.

2.9. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, педагогічні технології, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів. Авторські освітні програми, підручники та посібники застосовуються закладом після затвердження їх в установленому чинним законодавством порядку.

2.10. Кочетоцький ліцей може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право затверджувати перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

2.11. Режим роботи Кочетоцького ліцею визначається ним на основі відповідних нормативно-правових актів, розглядається на педагогічній раді та затверджується керівником закладу освіти.

2.12. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюється Кочетоцьким ліцеєм у межах часу, передбаченого освітньою програмою. Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження здобувачів освіти та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

2.13. Навчальний рік у Кочетоцькому ліцеї починається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше першого липня наступного року.

2.14. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Тривалість уроків у Кочетоцькому ліцеї становить: у 1-х класах – 35 хвилин, 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х класах – 45 хвилин.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування здобувачів освіти.

2.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр або рік відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується директором і узгоджується в установленому чинним законодавством порядку.

2.16. Зміни часу, розкладу навчальних занять без дозволу адміністрації закладу забороняється.

Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для проведення інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених освітніми програмами та навчальними планами Кочетоцького ліцею, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх заміняють.

2.17. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Кочетоцькому ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

Позакласна робота, культурно-масові заходи проводяться в позаурочний час.

Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

Виховання здобувачів освіти здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

2.18. У Кочетоцькому ліцеї забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

2.19. Примусове залучення здобувачів освіти Кочетоцького ліцею до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.20. Територію обслуговування Кочетоцького ліцею закріплює Чугуївська міська рада до початку навчального року.

Зарахування здобувачів освіти до Кочетоцького ліцею проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім здобувачів освіти першого класу). Після зарахування дітей до Кочетоцького ліцею розподіл між класами здійснюється директором в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

2.21.Зарахування здобувачів освіти до Кочетоцького ліцею здійснюється на безконкурсній основі. Зарахування здобувачів освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування Кочетоцького ліцею та особи з особливими освітніми потребами.

2.22. Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

2.23. Виконання Державних стандартів початкової, базової і профільної загальної середньої освіти є обов’язковим для закладу.

2.24. Процедура досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених у відповідному Державному стандарті загальної середньої освіти, визначається освітньою програмою Кочетоцького ліцею.

2.25. Контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти, які закінчили заклад освіти І, ІІ, і ІІІ ступенів, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюються шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

2.26. Поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів освіти та вибір їх форм, змісту та способу здійснює заклад освіти.

2.27. Переведення здобувачів освіти до наступного класу Кочетоцького ліцею здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

2.28. Переведення здобувачів освіти до іншого закладу загальної середньої освіти здійснюється за наявності особових справ здобувачів освіти, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, зразка.

2.29. Після завершення навчання за освітньою програмою базової та профільної середньої освіти, видається відповідний документ про освіту:

– свідоцтво про базову середню освіту – після завершення навчання у гімназії;

– свідоцтво про повну загальну середню освіту – після завершення навчання у ліцеї.

У документах про освіту результати підсумкового оцінювання фіксуються за 12-бальною шкалою. Здобувачі освіти з результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації не нижчими, ніж 10 білів з кожного предмета, отримують свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою чи свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою.

2.30. Здобувачів освіти, які мають високі досягнення у навчанні та здобувачів освіти, які досягли особливих успіхів у вивченні одного або декількох предметів, є переможцями міжнародних, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських предметних конкурсів, олімпіад, змагань, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» у порядку, визначеному центральним органом виконання влади у сфері освіти і науки.

2.31. Випускникам Кочетоцького ліцею, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Здобувачі освіти, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.32. У Кочетоцькому ліцеї визначення рівня досягнень здобувачів освіти у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання та тематичного обліку знань.

2.33. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ та табелю успішності, у  початкових класах – до свідоцтва досягнень.

2.34. Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності у Кочетоцькому ліцеї.

Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я України.

 

ІІІ. Учасники освітнього процесу   

 

3.1. Учасниками освітнього процесу в Кочетоцькому ліцеї є:

– здобувачі освіти;

– педагогічні працівники;

– батьки здобувачів освіти або особи, які їх заміняють;

– інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

3.2. Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами, статутом, правилами внутрішнього розпорядку.

3.3. Здобувачі освіти Кочетоцького ліцею мають права на:

– навчання впродовж життя та академічну мобільність;

– індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

– якісні освітні послуги;

– справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

– відзначення успіхів у своїй діяльності;

– свободу творчо, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

– безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

– повагу людської гідності;

– захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувачів освіти;

– користування бібліотекою, навчальною, науковою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Кочетоцького ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом відповідно до спеціальних законів;

– доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

– особисто або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом;

– інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верст населення.

3.4. Здобувачі освіти Кочетоцького ліцею зобов’язані:

– виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

– поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

– відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

– дотримуватися Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку Кочетоцького ліцею, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством у порядку та з дотриманням пільг, передбачених законодавством України;

– дотримуватися правил особистої гігієни;

– брати участь у чергуванні по закладу, класу, їдальні у виконанні інших робіт по самообслуговуванню, а також у благоустрою території закладу.

3.5. Здобувачі освіти Кочетоцького ліцею залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці. Самообслуговування організовується у відповідності з віком, статтю, фізичними особливостями і станом здоров’я дітей, базуючись на гігієнічних вимогах та вимогах до охорони здоров’я.

Робота із самообслуговування повинна проводитися за участю вчителів, класних керівників.

3.6. Педагогічним працівником може бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, вільно володіє державною мовою (для громадян України), здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3.7. За особливі трудові заслуги педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

3.8. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором школи.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.9. Заступники директора, педагогічні та інші працівники Кочетоцького ліцею призначаються на посади та звільняються з посад директором школи. Директор має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

Директор призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

3.10. Педагогічні працівники Кочетоцького ліцею підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

Рішенням атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

3.11. Сертифікація педагогічних працівників відбувається на добровільних засадах виключно за їх ініціативою. За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

Педагогічні працівники, які отримують доплату за успішне проходження сертифікації, впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології.

Положення про сертифікацію педагогічних працівників розробляються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади освіти, та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3.12. Педагогічні працівники Кочетоцького ліцею мають право на:

– академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

– педагогічну ініціативу;

– розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання.

– користування бібліотекою, навчальною, науковою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Кочетоцького ліцею та послугами її структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом відповідно до спеціальних законів;

– підвищення кваліфікації;

– вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

– доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

– відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

– справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

– захист професійної честі та гідності;

– індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу;

– творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

– безпечні і нешкідливі умови праці;

– подовжену оплачувану відпустку;

– участь у громадському самоврядуванні закладу;

– участь у роботі колегіальних органів управління закладу.

3.13. Педагогічні працівники Кочетоцького ліцею зобов’язані:

– забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

– сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

– особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– виховувати в здобувачів освіти (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

– готувати здобувачів освіти до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність здобувачів освіти;

– захищати здобувачів освіти від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

– дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, умов контракту чи трудового договору;

– виконувати накази і розпорядження директора школи, Органу управління освітою;

– брати участь у роботі педагогічної ради, засіданнях методичних об’єднань, нарадах, зборах;

– виконувати накази і розпорядження директора школи;

– вести відповідну документацію;

– сприяти створенню іміджу Кочетоцького ліцею;

– утримувати навчальні приміщення відповідно до вимого правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог;

– постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

– виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

– сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

– дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

– дотримуватися педагогічної етики;

– поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

– формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

– виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

– формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншими шкідливим звичкам;

– додержуватися установчих документів та правил внутрішнього трудового розпорядку закладу, виконувати свої посадові обов’язки.

3.14. Права і обов’язки працівників регламентуються законодавством, колективним договором, трудовим договором, посадовими інструкціями, що розробляються відповідно до типових кваліфікаційних характеристик із урахуванням умов роботи закладу і затверджуються директором Кочетоцького ліцею.

3.15. Педагогічні працівники можуть поєднувати освітню роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи інноваційні технології навчання.

3.16. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників Кочетоцького ліцею й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають посаді, що її обіймають, звільняються з роботи згідно з законодавством.

3.18. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

3.19. Батьки здобувачів освіти (особи, які їх замінюють) є учасниками освітнього процесу з моменту зарахування їхніх дітей до Кочетоцького ліцею.

3.20. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, мають право:

– захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

– звертатися до Кочетоцького ліцею, Органу управління освітою;

– обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

– брати участь у громадському самоврядуванні закладу, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Кочетоцького ліцею;

– завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Кочетоцькому ліцеї та заплановані педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

– брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

– отримувати інформацію про діяльність Кочетоцького ліцею, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі та його освітньої діяльності.

3.21. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

– захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

– звертатися до Кочетоцького ліцею, Органу управління освітою;

– обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

– брати участь у громадському самоврядуванні Кочетоцького ліцею, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

– завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі та заплановані педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

– брати участь у розробленнііндивідуальної програми розвитку дитину та/або індивідуального навчального плану;

– отримувати інформацію про діяльність Кочетоцького ліцею, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі та його освітньої діяльності.

3.22. У разі порушення батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, Кочетоцький ліцей може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.23. Представники громадськості мають право:

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Кочетоцькому ліцеї,

– сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Кочетоцького ліцею;

– проводити консультації для педагогічних працівників;

– брати участь в організації освітнього процесу.

3.24. Представники громадськості зобов’язані дотримуватися вимог цього Статуту, виконувати накази директора, рішення органів громадського самоврядування, захищати здобувачів освіти від всіляких форм фізичного та психологічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

  1. Управління Кочетоцьким ліцеєм

 

4.1. Директор закладу здійснює безпосереднє управління Кочетоцьким ліцеєм та несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність директора ліцею визначаються законодавством України та цим Статутом. Додаткові трудові права та обов’язки директора можуть також визначатися строковим трудовим договором.

Директор є представником Кочетоцького ліцею у відносинах з державними органами, органами місцевого самовдядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством України та цим Статутом.

4.2. Директор Кочетоцького ліцею призначається Засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до директора та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та цим Статутом.

4.3. Директор призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

4.4 Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 5 років.

4.5. Одна і та сама особа не може бути керівником більше ніж два терміни поспіль (до першого строку включається дворічний термін перебування на посаді керівника закладу, призначеного вперше). Після закінчення другого терміну перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу у Кочетоцькому ліцеї на іншій посаді.

4.6. Директор Кочетоцького ліцею в межах наданих йому повноважень має право:

– підпису на документах з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;

– приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та трудовим договором;

– призначати, переводити та звільняти працівників закладу, визначати їх функціональні обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

– визначати режим роботи закладу;

– здійснювати розподіл педагогічного навантаження серед педагогічних працівників закладу;

– здійснювати розподіл здобувачів освіти одного року навчання між класами (наповнюваність класів);

– ініціювати перед Засновником або Органом управління питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

– видавати у межах своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

– укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/ або юридичними особами в межах власних повноважень ;

– відповідно до законодавства, цього Статуту, колективного договору, за погодженням з Органом управління встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів, тощо;

– ініціювати проведення зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу, позапланового інституційного аудиту та/або громадської акредитації закладу;

– приймати рішення з інщих питань у межах своїх прав та обов’язків, зокрема питань, не регульованих законодавством;

4.7. Директор Кочетоцького ліцею зобовязаний:

– виконувати Закон України «Про освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу;

– планувати та організовувати діяльність закладу;

– забезпечити розроблення та виконання стратегії і перспективного плану розвитку закладу;

– затвердити правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки працівників закладу;

– організувати освітній процес та видачу документів про освіту;

– затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу;

– створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, у тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії, формувангня у разі потреби індивідуального навчального плану;

– затвердити положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі, забезпечити її створення та функціонування;

– контролювати виконання освітніх програм педагогічними працівниками та учнями;

– забезпечувати контроль за досягненням учнями результатів навчання,визначених державними стандартами загальної середньої освіти;

– створювати необхідні умови для атестації, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– сприяти проходженню сертифікації педагогічнми працівниками закладу;

– створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадськогго контролю за діяльністю закладу;

– сприяти та створювати умови для діяльності органів самоврядування закладу;

– формувати засади здорового способу життя учнів та працівників закладу;

– забезпечити умови для захисту учнів та педагогічних працівників від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства у закладі;

– організувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів;

– щорічно звітувати про свою роботу на конференції колективу закладу;

– створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

-забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;

– забезпечити дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, санітарно-протиепідемічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, вимог техніки безпеки;

– виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством. цим Статутом, колективним договором (у разі наявності) та трудовим договором;

– здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів відповідно до законодавства, а також заохочення та притягнення до відповідальності учнів;

– організувати документообіг, звітність відповідно до законодавства.

4.8. Директор Кочетоцького ліцею має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту» та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, цим Статутом і трудовим договором.

4.9. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність Кочетоцького ліцею, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законодавством та цим Статутом.

4.10. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління Кочетоцького ліцею. Усі педагогічні працівники закладу мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

4.11. Головою педагогічної ради є директор Кочетоцького ліцею.

4.12. Педагогічна рада:

– схвалює перспективний план розвитку та річний план роботи

закладу;

– схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу, зміни до неї

та оцінює результативність її (їх) виконання;

– схвалює положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі, що має включати систему та механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності;

– розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

– приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу, притягнення їх до відповідальності за невиконання своїх обов’язків, у тому числі відрахування із закладу, а також щодо відзначення морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

– розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

– ініціює проведення позапланового інституційного аудиту Кочетоцького ліцею та громадської акредитації закладу;

– розглядає інші питання, віднесені законодавством України та/або Статутом закладу до її повноважень.

Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її складу. Рішення з усіх питань приймається більшістю від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом її засідання, підписуються головуючим на засіданні та секретарем. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими до виконання учасниками освітнього процесу у закладі.

4.13 У Кочетоцькому ліцеї можуть створюватися та діяти органи самоврядування

– органи самоврядування працівників освіти;

– органи самоврядування здобувачів освіти;

– органи батьківського самоврядування;

– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

 

  1. Матеріально – технічна база та фінансово – господарська діяльність.

 

5.1. Матеріально-технічна база Кочетоцького ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу і передана в оперативне управління Органу управління.

5.2. Кочетоцький ліцей відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Кочетоцького ліцею проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством виключно за згодою Засновника.

Збитки, надані Кочетоцькому ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовується відповідно до чинного законодавства.

5.4. Для забезпечення освітнього процесу база Кочетоцького ліцею складається із навчальних кабінетів, майстерень, спортивного залу, бібліотеки, медичного, комп’ютерного кабінетів, їдальні, кімнати психологічного розвантаження тощо.

5.5. Кочетоцький ліцей має земельну ділянку, на якій розміщена будівля закладу, спортивні майданчики, зону відпочинку.

5.6. Фінансово-господарська діяльність Кочетоцького ліцею здійснюється на основі його кошторису.

5.7. Джерелами фінансування Кочетоцького ліцею є:

– державний бюджет;

– місцевий бюджет;

– кошти за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;

– батьківська плата за харчування згідно з чинним законодавством;

– добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

– інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.8. Доходи використовуються виключно для реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

5.9. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновників, працівників ліцею (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними, осіб.

5.10. Об’єкти та майно Кочетоцького ліцею не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначення.

5.11. Засновник Кочетоцького ліцею:

– забезпечує утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу загальної середньої освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

– забезпечує відповідно до законодавства створення у Кочетоцькому ліцеї безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб із особливими освітніми потребами.

5.12. Штатний розпис Кочетоцького ліцею затверджується директором після погодження із Органом управління на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

5.13. Кочетоцький ліцей має право користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.

5.14. Порядок діловодства у Кочетоцькому ліцеї визначається законодавством та нормативно-правовими актами.

5.15. Бухгалтерський облік Кочетоцького ліцею здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти Чугуївської міської ради.

5.16. Звітність про діяльність Кочетоцького ліцею здійснюється відповідно до законодавства.

 

VІ. Міжнародне співробітництво.

 

6.1. Кочетоцький ліцей має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, фондами тощо.

6.2. Кочетоцький ліцей, педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.

 

VІІ. Контроль за діяльністю Кочетоцького ліцею

 

7.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Кочетоцького ліцею здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

7.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Кочетоцького ліцею здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальним органом.

7.3. Засновник Кочетоцького ліцею або Орган управління здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти та за дотриманням установчих документів закладу освіти.

7.4. Інституційний аудит Кочетоцького ліцею є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

7.5. Інституційний аудит також може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, директора, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради Кочетоцького ліцею.

7.6. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайті Кочетоцького ліцею, засновника та органу, що здійснив інституційний аудит.

7.7. У разі, якщо Кочетоцький ліцей має чинний сертифікат про громадську акредитацію, вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.

VІІІ. Припинення діяльності Кочетоцького ліцею.

 

8.1. Припинення діяльності Кочетоцького ліцею здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.

8.2. У разі реорганізації Кочетоцького ліцею всі права та обов’язки переходять до його правонаступників.

8.3. Ліквідацію Кочетоцького ліцею здійснює ліквідаційна комісія, яку у утворюють за наказом Засновника або за рішенням суду.

8.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторам, черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються чинним законодавством України.

8.5. У разі припинення діяльності Кочетоцького ліцею (злиття, приєднання, поділу, перетворення) усі активи Кочетоцького ліцею передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу міського бюджету.

8.6. Працівникам Кочетоцького ліцею, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантують дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

8.7. Кочетоцький ліцей є таким, що припинив свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

8.8. У разі реорганізації чи ліквідації Кочетоцького ліцею засновник зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти.