Структура та органи управління закладу освіти

Управління Кочетоцьким ліцеєм

1. Директор закладу здійснює безпосереднє управління Кочетоцьким ліцеєм та несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність директора ліцею визначаються законодавством України та цим Статутом. Додаткові трудові права та обов’язки директора можуть також визначатися строковим трудовим договором.

Директор є представником Кочетоцького ліцею у відносинах з державними органами, органами місцевого самовдядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством України та цим Статутом.

2. Директор Кочетоцького ліцею призначається Засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до директора та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та цим Статутом.

3. Директор призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

4. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 5 років.

5. Одна і та сама особа не може бути керівником більше ніж два терміни поспіль (до першого строку включається дворічний термін перебування на посаді керівника закладу, призначеного вперше). Після закінчення другого терміну перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу у Кочетоцькому ліцеї на іншій посаді.

6. Директор Кочетоцького ліцею в межах наданих йому повноважень має право:

– підпису на документах з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;

– приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та трудовим договором;

– призначати, переводити та звільняти працівників закладу, визначати їх функціональні обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

– визначати режим роботи закладу;

– здійснювати розподіл педагогічного навантаження серед педагогічних працівників закладу;

– здійснювати розподіл здобувачів освіти одного року навчання між класами (наповнюваність класів);

– ініціювати перед Засновником або Органом управління питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

– видавати у межах своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

– укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/ або юридичними особами в межах власних повноважень ;

– відповідно до законодавства, цього Статуту, колективного договору, за погодженням з Органом управління встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів, тощо;

– ініціювати проведення зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу, позапланового інституційного аудиту та/або громадської акредитації закладу;

– приймати рішення з інщих питань у межах своїх прав та обов’язків, зокрема питань, не регульованих законодавством;

7. Директор Кочетоцького ліцею зобовязаний:

– виконувати Закон України «Про освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу;

– планувати та організовувати діяльність закладу;

– забезпечити розроблення та виконання стратегії і перспективного плану розвитку закладу;

– затвердити правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки працівників закладу;

– організувати освітній процес та видачу документів про освіту;

– затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу;

– створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, у тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії, формувангня у разі потреби індивідуального навчального плану;

– затвердити положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі, забезпечити її створення та функціонування;

– контролювати виконання освітніх програм педагогічними працівниками та учнями;

– забезпечувати контроль за досягненням учнями результатів навчання,визначених державними стандартами загальної середньої освіти;

– створювати необхідні умови для атестації, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– сприяти проходженню сертифікації педагогічнми працівниками закладу;

– створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадськогго контролю за діяльністю закладу;

– сприяти та створювати умови для діяльності органів самоврядування закладу;

– формувати засади здорового способу життя учнів та працівників закладу;

– забезпечити умови для захисту учнів та педагогічних працівників від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства у закладі;

– організувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів;

– щорічно звітувати про свою роботу на конференції колективу закладу;

– створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

-забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;

– забезпечити дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, санітарно-протиепідемічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, вимог техніки безпеки;

– виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством. цим Статутом, колективним договором (у разі наявності) та трудовим договором;

– здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів відповідно до законодавства, а також заохочення та притягнення до відповідальності учнів;

– організувати документообіг, звітність відповідно до законодавства.

8. Директор Кочетоцького ліцею має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту» та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, цим Статутом і трудовим договором.

9. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність Кочетоцького ліцею, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законодавством та цим Статутом.

10. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління Кочетоцького ліцею. Усі педагогічні працівники закладу мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

11. Головою педагогічної ради є директор Кочетоцького ліцею.

12. Педагогічна рада:

– схвалює перспективний план розвитку та річний план роботи

закладу;

– схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу, зміни до неї

та оцінює результативність її (їх) виконання;

– схвалює положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі, що має включати систему та механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності;

– розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

– приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу, притягнення їх до відповідальності за невиконання своїх обов’язків, у тому числі відрахування із закладу, а також щодо відзначення морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

– розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

– ініціює проведення позапланового інституційного аудиту Кочетоцького ліцею та громадської акредитації закладу;

– розглядає інші питання, віднесені законодавством України та/або Статутом закладу до її повноважень.

Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її складу. Рішення з усіх питань приймається більшістю від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом її засідання, підписуються головуючим на засіданні та секретарем. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими до виконання учасниками освітнього процесу у закладі.

13 У Кочетоцькому ліцеї можуть створюватися та діяти органи самоврядування

– органи самоврядування працівників освіти;

– органи самоврядування здобувачів освіти;

– органи батьківського самоврядування;

– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.